Algemene voorwaarden

Inleiding

Deze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de mobiele applicatie (hierna “de Applicatie”) ontwikkeld, gepubliceerd en online gezet door Emisys N.V., ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0566.973.908, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1450 Blanmont, Rue de l’Église 23, bte 101 (info@emisys.eu).

De installatie en het gebruik van de Applicatie veronderstellen dat de Gebruiker de hieronder gedefinieerde algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de applicatie

De Applicatie is de officiële mobiele applicatie voor het evenement. Het stelt gebruikers in staat om gedetailleerde informatie te verkrijgen over het evenement, de geplande artiesten, de concertagenda’s of de plattegrond van de site. Het geeft ook toegang tot de elektronische portemonnee van de Gebruiker (Cashless account) die direct via de Applicatie kan worden herladen.

De Applicatie kan door de Gebruiker worden gedownload, op een compatibel mobiel apparaat, via de downloadplatforms van Google Play en de Apple Store.

Artikel 2 – Registratie en aansluiting op de Applicatie

Het gebruik van de Applicatie vereist een voorafgaande registratie en het aanmaken van een specifieke account voor elke Gebruiker.

Deze account kan, naar keuze van de gebruiker, rechtstreeks vanuit de applicatie of via een bestaande account op de Google-, Facebook- of Spotify-platforms worden aangemaakt. Een login en wachtwoord zal worden gevraagd aan de Gebruiker wanneer de account rechtstreeks vanuit de Applicatie wordt aangemaakt.

De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn login en paswoord vertrouwelijk te houden, waarvoor hij als enige verantwoordelijk is.

Artikel 3 – Gebruik van de applicatie

De applicatie kan alleen worden gebruikt op een compatibel mobiel apparaat met een Wi-fi of 3G/4G mobiele netwerkverbinding.

Het gebruik van de Applicatie kan leiden tot extra communicatiekosten waarvoor de Gebruiker zelf verantwoordelijk is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Applicatie te gebruiken voor strikt particuliere en niet-commerciële doeleinden.

Artikel 4 – Verzameling van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Applicatie worden Gebruikers gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken zoals hun identificaties, achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, land van verblijf.

De gebruikers verbinden zich ertoe om correcte en volledige informatie te verstrekken.

De persoonsgegevens die in het kader van het gebruik van de Applicatie worden verzameld en verwerkt, worden door Emisys verzameld en verwerkt in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in artikel 6 van deze Voorwaarden.

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verzameld, in het kader van het gebruik van de Applicatie of via de cookies van de Applicatie, worden verwerkt in strikte overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de richtlijn 95/46/EG (algemeen reglement inzake gegevensbescherming).

De gegevens die van de gebruikers worden verzameld, worden eerlijk, rechtmatig en alleen voor de volgende doeleinden verwerkt:

Beheer van registraties en “gebruikersaccounts”;
Interactie tussen de “gebruikersaccount” en de elektronische portemonnee van de gebruiker (Cashless account);
Interactie tussen de “Gebruikersaccount” en de account(s) van de gebruiker op sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter) en/of muziekplatforms (Spotify);
Het verzenden van meldingen aan de gebruiker tijdens het evenement;
Nieuwsbrieven versturen.
De verzamelde gegevens worden slechts zolang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het doel en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Ze zullen worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel en uiterlijk 2 jaar na de inzameling.

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken om uit de database of uit de mailings te worden verwijderd.

In overeenstemming met de geldende regels voor de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker toegang krijgen tot de hem betreffende persoonsgegevens, deze bijwerken, wijzigen, zich verzetten tegen de verwerking ervan of de verwijdering ervan vragen.

Om één van deze rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker zich rechtstreeks tot Emisys richten, via het e-mailadres privacy@byEmisys.com of per post tot de maatschappelijke zetel van Emisys, gelegen in de Rue de l’Église 23, bte 101 te 1450 Blanmont.

Artikel 6 – Doorgifte van persoonsgegevens

De door Emisys verzamelde en verwerkte gegevens zullen worden doorgegeven aan de organisatoren van het evenement, zodat zij de Gebruikers kunnen informeren over eventuele wijzigingen of praktische informatie met betrekking tot het evenement.

Emisys behoudt zich het recht voor om de verzamelde gegevens van de Gebruikers aan derden door te geven, in voorkomend geval voor commerciële doeleinden. In dat geval zorgt Emisys ervoor dat zij vóór de overdracht van de gegevens de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de Gebruiker verkrijgt.

In ieder geval zal Emisys de gegevens die zijn verzameld van Gebruikers buiten de Europese Unie nooit overdragen naar een land dat geen adequaat niveau van gegevensbescherming garandeert, in de zin van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Artikel 7 – Links

De Applicatie integreert het delen van functionaliteiten met bepaalde sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram) en muziekplatforms (Spotify). De Applicatie kan ook links bevatten naar een of meer websites die door derden worden beheerd, alsmede verwijzingen naar andere informatiebronnen.

Emisys wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere platformen/sites wordt gepresenteerd, evenals voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van deze links.

Emisys heeft geen controle over de platformen en sites die worden aangeboden via links of de informatie die daarin is opgenomen. Bijgevolg wijst Emisys alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere platformen en sites wordt gepresenteerd, de beschikbaarheid, de inhoud, de reclame en/of de producten die door deze platformen en sites worden aangeboden. Ook kan Emisys niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en/of de volledigheid van de informatie die op deze platformen en sites wordt gepubliceerd.

Emisys wijst tevens alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van de informatie op de platformen en sites die worden voorgesteld als links of in andere informatiebronnen in het algemeen, in het bijzonder in geval van verlies of schade veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt tijdens de verbindingen met deze platformen en sites.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Emisys verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de goede werking van de Applicatie te verzekeren.
Emisys streeft ernaar om actuele en accurate informatie over de Applicatie te verstrekken. Zij kan echter niet garanderen dat de aanvraag volledig is en dat alle verstrekte informatie volledig is. Emisys kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de op de aanvraag verstrekte informatie of voor het ontbreken van specifieke informatie.

Emisys behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Applicatie geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.

De gebruiker van de mobiele applicatie is zich bewust van het feit dat het internet geen perfect beschermd medium is en dat de totale veiligheid met betrekking tot de privacy niet kan worden gegarandeerd. Bijgevolg kan Emisys op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de Gebruiker van de Applicatie lijdt als gevolg van de invoering van vertrouwelijke of gevoelige informatie door deze laatste.

De Gebruiker aanvaardt dat de toegang tot of het gebruik van de Applicatie op eigen risico is. Emisys is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de Applicatie. Emisys kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct, indirect of incidenteel voortvloeit uit het onjuiste of oneigenlijke gebruik van de Applicatie, of als gevolg van een onjuiste of gebrekkige verbinding of enig ander gebruik in combinatie met andere hardware dan de Applicatie of enige andere specifieke software of hardware.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

De aanvraag is eigendom van Emisys.

De inhoud en de presentatie van de Applicatie (HTML- of Flash-pagina’s, vast of automatisch gegenereerd, beeldbestanden, illustraties, geluiden, video’s, namen, handelsmerken, logo’s, databanken, lay-out, tekeningen, etc.) zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten met betrekking tot intellectueel eigendom.

Elke reproductie, wijziging, aanpassing, herverdeling, vertaling, commerciële exploitatie, mededeling aan het publiek, verhuur van het geheel of een deel van de Aanvraag, in welke vorm en met welk middel dan ook, is ten strengste verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van Emisys.

Alle reproductie- en vertegenwoordigingsrechten voorbehouden, © Emisys.

Artikel 10 – Ongeldigheid van voorwaarden

De eventuele nietigheid of het eventuele vervallen van een of meer clausules van deze voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de voorwaarden en de andere clausules.

Emisys streeft ernaar om elke betwiste clausule te vervangen door een wettige clausule met een gelijkwaardig onderwerp en karakter.

Artikel 11 – Wijziging van de voorwaarden

Emisys behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of kennisgeving. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden gezet.

Bijgevolg worden de gebruikers uitgenodigd om regelmatig de algemene gebruiksvoorwaarden te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

De voorwaarden en de wijzigingen daarvan kunnen door de Gebruiker vrij worden geraadpleegd op de Applicatie.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Artikel 13 – Bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de toepassing, de uitvoering of de interpretatie van deze voorwaarden, dat niet in der minne kan worden geschikt, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant.